Vytvořte fakturu

INTEGRAL Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název INTEGRAL Slovakia
IČO 35735155
TIN 2020252278
DIČ SK2020252278
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTEGRAL Slovakia
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 570 347 €
Zisk 3 799 €
Kapitál 1 829 360 €
Vlastní kapitál 930 127 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244632391, +421244632415, +421244632416
Fax(y) 0244632391
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 874,487
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 128,900
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 70,000
2. Software (013) - /073, 091A/ 70,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,726
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,726
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,174
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,174
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 744,637
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 355,662
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,024
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347,638
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 68,854
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 68,854
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 274,004
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 274,004
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,004
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,117
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,965
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,152
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 950
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 874,487
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 685,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 106,127
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 106,127
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 569,240
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,039,700
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -470,460
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,799
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,682
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 104,141
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 100,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,141
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,183
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,418
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,418
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,664
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,623
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,019
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,424
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,035
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,358
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,358
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 563,197
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 570,347
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,641
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 549,556
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,120
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,588
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 53,652
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,256
D. Služby (účtová skupina 51) 258,132
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 183,782
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 132,821
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,139
4. Sociální náklady (527, 528) 3,822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 325
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 113,589
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 113,589
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -55,019
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,871
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 759
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,157
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,727
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 93
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 93
XII. Kurzové zisky (663) 7,634
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,807
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 675
2. Ostatní náklady (562A) 675
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 261
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 871
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,920
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,679
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,799
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016