Vytvořte fakturu

B.P.LUX Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.P.LUX Slovakia
IČO 35735163
TIN 2020229112
DIČ SK2020229112
Datum vytvoření 16 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.P.LUX Slovakia
Bajkalská 41
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 113 159 €
Zisk -2 936 €
Kapitál 25 635 €
Vlastní kapitál 224 €
Kontaktní informace
Email bplux@nextra.sk
Telefon(y) 0255565605
Mobile(y) +421903401860
Fax(y) 0255572514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,647
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,647
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,647
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,899
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,941
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,941
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,748
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,450
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,450
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 298
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 43
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 43
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,167
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 212
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,955
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 345
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 345
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,891
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,712
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,819
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 6,819
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,235
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,235
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,936
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,075
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,545
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,545
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,928
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,321
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,321
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,789
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 954
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 973
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,968
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,923
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 271
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 271
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,331
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 528
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 528
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 106,233
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 113,159
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 106,232
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,424
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,723
D. Služby (účtová skupina 51) 26,730
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,157
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,668
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,714
4. Sociální náklady (527, 528) 775
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 567
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,186
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,186
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 735
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,779
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,504
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) -124
2. Ostatní náklady (562A) -124
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,624
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,768
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,168
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,168
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,936
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015