Vytvořte fakturu

HP Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název HP Real
IČO 35735261
TIN 2020229365
DIČ SK2020229365
Datum vytvoření 16 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HP Real
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 480 543 €
Zisk -27 234 €
Kapitál 1 017 586 €
Vlastní kapitál 466 809 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244450450
Fax(y) 0244450449
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 736,033
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 510,498
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,623
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 225,535
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 321,231
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 291,137
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,114
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,781
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,057,264
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 439,575
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 150,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 150,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,210
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 255,599
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,234
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 617,689
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 343,399
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 254,463
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,367
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,377
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,425
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,294
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,827
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,000
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 480,543
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 455,519
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,008
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 492,313
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,741
C. Služby (účtová skupina 51) 289,903
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 128,558
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,874
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 28,538
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,758
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,941
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,770
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,875
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 18,003
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 18,000
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 32,396
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 7,303
M. Úrokové náklady (562) 23,775
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,318
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,393
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,163
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,071
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,234
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015