Vytvořte fakturu

Hydropol - Rudolf Polák - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Obchodní název Hydropol - Rudolf Polák
IČO 35735279
TIN 2020269394
DIČ SK2020269394
Datum vytvoření 11 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hydropol - Rudolf Polák
Rajská 1
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 592 000 €
Zisk 122 828 €
Kapitál 1 798 333 €
Vlastní kapitál 1 699 798 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252635801, +421252635802, +421252635803
Mobile(y) +421903701536
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,775,881
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,177,011
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,177,011
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 928,988
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 189,312
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,123
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 910
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 33,678
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 596,466
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 142
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 170,384
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 146,535
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,535
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,849
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 41,021
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 41,021
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 384,919
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 260,904
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 124,015
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,404
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,397
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,775,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,635,012
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,504,484
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,514,061
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,577
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,828
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,131
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,230
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,134
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,096
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 88,473
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,696
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,696
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,233
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,925
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,619
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,428
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,428
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,738
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 37,738
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 594,065
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 592,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 591,775
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 225
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 434,782
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,013
D. Služby (účtová skupina 51) 149,084
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 168,064
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 122,612
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42,274
4. Sociální náklady (527, 528) 3,178
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,454
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,669
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,669
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 18,616
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,882
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,218
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 403,678
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,065
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 1,859
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 1,859
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 193
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,566
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 579
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 979
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 499
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 157,717
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,889
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 35,634
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -745
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,828
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015