Vytvořte fakturu

Optifin Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Optifin Invest
IČO 35735457
TIN 2020269570
DIČ SK2020269570
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optifin Invest
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 142 500 €
Zisk 16 880 494 €
Kapitál 208 243 920 €
Vlastní kapitál 136 061 607 €
Kontaktní informace
Email cambalova@optifininvest.sk
Telefon(y) 0220634444, 0220634443
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 197,244,135
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 177,998,082
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,102,406
2. Software (013) - /073, 091A/ 981,536
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 120,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,491,440
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,273,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,747,760
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,358,722
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 59,698
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,051,364
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 145,404,236
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 137,099,338
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 6,142,385
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 599,491
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,563,022
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,104,393
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,125,993
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,125,993
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,960,261
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,532,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,532,958
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 8,165,064
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,599,806
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 343,677
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,318,756
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,109
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,954
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,155
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 141,660
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 83,060
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37,056
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 21,544
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,244,135
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 138,192,921
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 400,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 400,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 85,503,831
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 82,357,047
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 3,146,784
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 31,408,596
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 31,408,596
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,880,494
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,959,720
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,990,165
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 4,941,328
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 4,941,328
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 463,060
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,615,133
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,970,644
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 6,844,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,484,323
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,760,842
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,760,842
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,475,041
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,544
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 44,882
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,334
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273,097
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,871,583
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 134,355
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 131,333
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,022
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,506,877
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 91,494
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 91,494
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,001,261
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,142,500
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,483
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,784,773
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,723
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,336,521
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,632,853
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,483
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 167,162
D. Služby (účtová skupina 51) 3,304,138
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,484,394
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,126,250
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 23,007
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 317,118
4. Sociální náklady (527, 528) 18,019
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,796
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 798,298
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 798,298
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 39,772
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,658,829
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,156,981
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,490,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,313,473
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,209,555
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 50,104
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 25,140,794
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 25,140,794
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,005,912
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,005,106
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 806
XII. Kurzové zisky (663) 2,745
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,574,259
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 50,104
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,467,421
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 400,293
2. Ostatní náklady (562A) 1,067,128
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 921,563
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135,171
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 23,635,296
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,144,943
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 264,449
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 261,568
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,880,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015