Vytvořte fakturu

CODES CREATIVE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název CODES CREATIVE
IČO 35735538
TIN 2020269317
DIČ SK2020269317
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CODES CREATIVE
Medená 23
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 281 259 €
Zisk -4 430 €
Kapitál 443 654 €
Vlastní kapitál 371 972 €
Kontaktní informace
Email codes@codes.sk
Telefon(y) 0253413935
Mobile(y) 0903431128
Fax(y) 0253416465
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 644,302
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 457,125
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,125
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,933
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 71,492
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 700
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 375,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 375,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 179,877
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 103,220
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,817
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,817
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,657
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,949
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58,708
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,300
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 644,302
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 429,046
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 426,173
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 426,173
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,430
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,179
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 921
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 921
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,133
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,018
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,018
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,617
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,818
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,680
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,125
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,125
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 175,077
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 175,077
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 281,259
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 264,053
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,206
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,951
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,668
D. Služby (účtová skupina 51) 166,023
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,267
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,965
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,419
4. Sociální náklady (527, 528) 1,883
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 363
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,628
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,628
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,692
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,362
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,878
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,055
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 2,055
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 812
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,134
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,256
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,948
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 482
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 482
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,430
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016