Vytvořte fakturu

HOTEL SENEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.02.2016
Basic information
Obchodní název HOTEL SENEC
IČO 35735953
TIN 2020229244
DIČ SK2020229244
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HOTEL SENEC
Hattalova 12/a
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 073 230 €
Zisk 414 413 €
Kapitál 6 249 856 €
Vlastní kapitál 489 481 €
Kontaktní informace
Email office@hotelsenec.sk
Telefon(y) 0245927255
Date of updating data: 17.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,285,339
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,901,475
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 841
2. Software (013) - /073, 091A/ 841
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,898,018
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,860
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,589,460
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 238,483
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 16,309
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,906
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,616
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,616
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 370,900
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,532
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,648
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,884
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 282,247
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 251,270
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,270
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 23,661
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,316
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,121
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,766
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,355
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,964
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,828
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,285,339
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,026
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,427,331
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,427,331
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 124,037
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 124,037
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -2,384
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -2,384
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,060,371
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,060,371
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 414,413
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,381,774
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 186,685
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 51,869
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,945
12. Odložený daňový závazek (481A) 132,871
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,976,063
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,040,298
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 328,653
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 328,653
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 280,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,233
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 179,701
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,366
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163,345
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,728
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,728
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 539
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 70
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 469
Date of updating data: 17.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,391,761
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,073,230
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,112
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,352,649
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23,313
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 658,156
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,501,044
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,476
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 654,668
D. Služby (účtová skupina 51) 542,652
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 906,578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 650,382
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 225,105
4. Sociální náklady (527, 528) 31,091
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33,241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 307,789
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 307,789
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,070
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,570
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 572,186
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,185,278
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,530
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 1,521
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,615
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 26,540
2. Ostatní náklady (562A) 26,540
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 845
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,230
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,085
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 541,101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 126,688
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 123,806
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 414,413
Date of updating data: 17.02.2016
Date of updating data: 17.02.2016