Vytvořte fakturu

BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA
IČO 35736046
TIN 2020269702
DIČ SK2020269702
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 333 786 €
Zisk 9 183 341 €
Kapitál 51 254 248 €
Vlastní kapitál 29 564 461 €
Kontaktní informace
Email budamar@budamar.sk
Telefon(y) 0258312111, 0258312105
Fax(y) 0258312110
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,658,880
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,708,563
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 101,792
2. Software (013) - /073, 091A/ 101,792
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 826,428
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,492
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 640,887
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 142,199
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 36,850
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,780,343
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,780,177
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 166
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,863,921
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,073
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,073
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,674,107
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,629,574
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,629,574
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,022,293
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,188,741
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,477
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,184,264
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 86,396
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 86,396
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,658,880
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,710,896
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,193
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,193
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 5,480,025
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 5,480,025
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,007,698
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,007,698
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,183,341
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,947,948
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,423,811
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,764
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,410,047
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,218,807
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,199,469
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,199,469
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,208
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,676
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,454
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 305,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 286,354
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,976
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 36
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 153,273,947
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 153,333,786
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 153,273,947
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,534
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,519,142
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,871
D. Služby (účtová skupina 51) 139,101,803
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,019,133
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,483,796
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 140,992
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 364,089
4. Sociální náklady (527, 528) 30,256
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41,402
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 168,517
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 168,777
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -260
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 20,477
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -26,223
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,162
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,814,644
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,067,273
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 483,092
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,992
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11,992
XII. Kurzové zisky (663) 471,099
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 506,644
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 485,943
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,701
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,552
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,791,092
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,607,751
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,467,565
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 140,186
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,183,341
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016
 • IČO :35736046 TIN: 2020269702 DIČ: SK2020269702
 • Sídlo: BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, Kopčianska 92, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2002Nové obchodné meno:
   BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Prno - predseda Bilíkova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Attila Süll Komjatická 1453/29 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Magdaléna Vozárová Jamnického 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   28.06.2002Nové predmety činnosti:
   baliace služby
   14.08.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   zasielateľstvo
   28.10.1998Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   19.12.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   skladovanie
   činnosť colného deklaranta