Vytvořte fakturu

KMHT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Obchodní název KMHT
IČO 35736071
TIN 2021374300
DIČ SK2021374300
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KMHT
Niklova 4346/0
92600
Sereď
Financial information
Prodej a příjem 23 784 €
Zisk -75 775 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 075075943731, 075943731075943731
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 759,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 592,579
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 592,579
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 592,579
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,160
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 667
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 667
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 144,248
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,133
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,133
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 24,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,115
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 103,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,245
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,649
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 596
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,174
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 16,174
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 759,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -71,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -2,500
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -2,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 731
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,606
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -75,775
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 831,063
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 831,063
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 823,475
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 823,475
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,050
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 300
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 208
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,030
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,784
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,784
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,609
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,174
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,333
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,551
D. Služby (účtová skupina 51) 11,883
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 428
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 150
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,871
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,871
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,450
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,549
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,824
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 266
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 266
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -266
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -74,815
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -75,775
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016