Vytvořte fakturu

KETOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Obchodní název KETOS
IČO 35736089
TIN 2020229310
DIČ SK2020229310
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KETOS
Staré ihrisko 3
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 929 449 €
Zisk 53 732 €
Kapitál 726 696 €
Vlastní kapitál 402 907 €
Kontaktní informace
Email shop@ketos.eu
webové stránky http://www.ketos.eu
Telefon(y) +421244458849
Mobile(y) +421905632876
Fax(y) 0244250791
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 956,953
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 268,107
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 38,000
2. Software (013) - /073, 091A/ 38,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 226,166
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 133,955
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 63,311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,941
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,941
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 684,262
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 427,226
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 415,226
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 12,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 225,488
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 225,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,488
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,548
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,548
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,000
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,584
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,584
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 956,953
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 489,461
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 120,340
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 308,086
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 308,086
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,732
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,492
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,092
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 81,556
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,556
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,355
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,012
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,169
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 347,400
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,927,291
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,929,449
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,828,836
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 98,455
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,158
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,845,436
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,373,442
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,013
D. Služby (účtová skupina 51) 139,832
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 233,302
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 168,556
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,335
4. Sociální náklady (527, 528) 5,411
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,797
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,813
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,813
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,237
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,013
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 352,004
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,015
XII. Kurzové zisky (663) 2,015
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,141
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,290
2. Ostatní náklady (562A) 8,290
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,422
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,429
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,887
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,155
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,155
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,732
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016