Vytvořte fakturu

Kláštorná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.09.2015
Basic information
Obchodní název Kláštorná
IČO 35736216
TIN 2021373090
DIČ SK2021373090
Datum vytvoření 23 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kláštorná
Jantárová 30
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 418 705 €
Zisk -1 031 444 €
Kapitál 10 477 671 €
Vlastní kapitál 3 668 417 €
Kontaktní informace
Fax(y) 0434212613
Date of updating data: 18.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,672,776
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,863,094
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,573,341
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,236
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,569,105
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,289,753
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 136,653
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,833,347
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,281,169
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 38,584
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 807,624
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,707
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67,664
3. Výrobky (123) - /194/ 20,360
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,683
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 707,357
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 699,626
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 699,626
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,566
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 560
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 560
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,058
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,058
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,672,776
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,636,974
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638,785
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638,785
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 923
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 923
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,971,290
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,153
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,069,443
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,031,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,959,678
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,052,521
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,644,131
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,644,131
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,877
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 86,079
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 75,022
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,230,376
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,036
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,593
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,593
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,204,147
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,693,217
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,076,124
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,076,124
Date of updating data: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 194,812
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 418,705
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,618
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 112,852
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,638
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21,654
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 76,271
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 231,980
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,422,630
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,342
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 108,333
D. Služby (účtová skupina 51) 115,827
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 272,228
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 178,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 62,421
4. Sociální náklady (527, 528) 31,501
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,069
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 601,938
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 601,938
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 34,390
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 164,219
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 98,284
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,003,925
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -133,048
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,581
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,085
2. Ostatní náklady (562A) 13,085
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,494
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,559
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,030,484
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,031,444
Date of updating data: 18.09.2015
Date of updating data: 18.09.2015