Vytvořte fakturu

Bytkomfort - BA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název Bytkomfort - BA
IČO 35736275
TIN 2020269493
DIČ SK2020269493
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Bytkomfort - BA
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 296 853 €
Zisk 5 743 €
Kapitál 148 744 €
Vlastní kapitál 107 267 €
Kontaktní informace
Email office@bytkomfort-ba.sk
Telefon(y) 0257106111
Mobile(y) +421902950022, +421902950024, +421902950025, +421902950027, +421902950028, +421911328096
Fax(y) 0257106110
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 154,622
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,614
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,769
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,769
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,845
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,190
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,655
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 141,983
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,149
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,149
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,532
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,346
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,346
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,186
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 94,302
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,660
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 92,642
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,025
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,850
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 175
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,622
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,084
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,012
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,012
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -21,271
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,271
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,743
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,394
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,996
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,996
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,285
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,285
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,401
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,401
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,846
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,222
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,280
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,569
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,368
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,201
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,144
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,144
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 296,853
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 296,588
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 293,889
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,798
D. Služby (účtová skupina 51) 92,118
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 171,271
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 109,994
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 5,975
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,562
4. Sociální náklady (527, 528) 14,740
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 452
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,152
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,152
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -4,007
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,964
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,672
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,554
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,554
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 9,554
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,665
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,665
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,889
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,853
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,110
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,643
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,467
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,743
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016