Vytvořte fakturu

IMMO-KONCEPT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Obchodní název IMMO-KONCEPT
IČO 35736330
TIN 2021387874
DIČ SK2021387874
Datum vytvoření 05 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMO-KONCEPT
Medveďovej 1551/34
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 153 €
Zisk -15 887 €
Kapitál 27 669 €
Vlastní kapitál -45 569 €
Kontaktní informace
Email financial@financial.sk
Telefon(y) 0244681269
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 74,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,462
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,462
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,462
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,904
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,224
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,224
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,212
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,779
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,779
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,433
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,468
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,178
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,290
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 704
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 704
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,070
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,090
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -62,843
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,843
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,160
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 138,440
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,579
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,579
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,726
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,123
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,718
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,153
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 92,054
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,725
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,374
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,639
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 76,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 548
D. Služby (účtová skupina 51) 29,826
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 163
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 120
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42
4. Sociální náklady (527, 528) 1
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,928
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,928
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,486
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,541
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,482
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,815
2. Ostatní náklady (562A) 1,815
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 667
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,481
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,967
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,920
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,920
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,887
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016