Vytvořte fakturu

Bittner print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bittner print
IČO 35736534
TIN 2020251563
DIČ SK2020251563
Datum vytvoření 31 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bittner print
Ivanská cesta 2C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 688 986 €
Zisk 138 024 €
Kapitál 2 988 600 €
Vlastní kapitál 356 904 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,694,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,382,317
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 63,687
2. Software (013) - /073, 091A/ 63,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,318,630
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,318,630
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,647
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 436,420
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 391,928
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,694
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,798
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 845,973
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 796,215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 796,215
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,758
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,254
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,106
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,148
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,332
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,493
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,839
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,694,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 494,928
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,840
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,840
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,984
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,984
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 302,080
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 311,947
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,867
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,024
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,194,971
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 581,488
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 219
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 544,512
12. Odložený daňový závazek (481A) 36,757
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,225
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,250,861
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 879,747
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 879,747
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,149
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,038
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,623
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,304
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,489
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,489
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 319,602
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,306
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,397
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,398
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,675,122
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,688,986
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 191,820
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,314,527
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 168,775
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,339
V. Aktivace (účtová skupina 62) 6,922
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -9,497
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,562,406
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,521
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,897,715
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -4,143
D. Služby (účtová skupina 51) 1,498,582
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 603,728
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 433,898
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 151,593
4. Sociální náklady (527, 528) 18,237
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,665
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 282,541
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 282,541
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,736
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246,061
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,580
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,278,708
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 232
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105,669
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 99,756
2. Ostatní náklady (562A) 99,756
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 627
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,286
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,416
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,164
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -116,860
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -119,742
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736534 TIN: 2020251563 DIČ: SK2020251563
 • Sídlo: Bittner print, Ivanská cesta 2C, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 01.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mojmír Bittner 54 840 € (100%) Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   fotografické služby
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.04.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   24.02.2010Noví spoločníci:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   23.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   13.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   20.12.2006Noví spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   19.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Bittner print s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   31.12.1997Nové obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reprografické práce
   viazanie tlačovín a konečné spracovanie
   laminovanie
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárských strojov a zariadení vrátane elektrotechnických zariadení na spracovanie údajov
   spracovanie údajov na počítači s následným vytlačením a tlač z diskety
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava