Vytvořte fakturu

JELL J.I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název JELL J.I.
IČO 35736810
TIN 2020229486
DIČ SK2020229486
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JELL J.I.
Koperníkova 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 114 €
Zisk 1 587 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243637484
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 980
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 980
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 980
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,876
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,720
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,420
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,420
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,156
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,920
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,236
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 659
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,515
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,195
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,195
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,587
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,602
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 56
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 56
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,165
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,381
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,991
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,991
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 577
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,366
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 831
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 93
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 738
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 114,114
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 114,114
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 107,251
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,561
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,302
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,214
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 41,443
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,349
D. Služby (účtová skupina 51) 35,392
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,055
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,276
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,657
4. Sociální náklady (527, 528) 1,122
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 457
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,184
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,184
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 43
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,291
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,900
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,401
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 289
2. Ostatní náklady (562A) 289
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,106
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,499
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 912
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 912
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,587
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016