Vytvořte fakturu

SAP Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAP Slovensko
IČO 35737328
TIN 2020211193
DIČ SK2020211193
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAP Slovensko
Plynárenská 7/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 595 744 €
Zisk 1 437 884 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258256111, 0258256200, 0258256201, 0258256213, 0258256220
Fax(y) 0258256333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,848,462
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,798,854
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,000
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,000
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,789,854
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,508
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,737,211
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 135
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,721,435
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 727,129
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 727,129
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 429,589
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,600
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 419,989
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,672,175
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,794,680
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,241,404
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,553,276
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,332,869
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 510,646
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33,980
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,892,542
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 0
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,892,542
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 328,173
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 328,173
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,848,462
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,853,123
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,090,487
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,090,487
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 409,049
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 409,049
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,915,703
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,915,703
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,437,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,610,277
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,854
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,854
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 316,039
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 316,039
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,739,821
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,576,476
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,538,092
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,038,384
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 469,627
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 284,975
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 408,743
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,552,563
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 415,730
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,136,833
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 385,062
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 69,484
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 69,484
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 246,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,697,618
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,595,744
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,081,967
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 351,039
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 116,681
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,057
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,520,006
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 407,939
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 19,849,922
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,088,355
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,002,319
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,519,168
4. Sociální náklady (527, 528) 566,868
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,704
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 803,594
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 803,594
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 116,778
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 585
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 226,129
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,075,738
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,175,145
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,874
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,858
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,623
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 235
XII. Kurzové zisky (663) 16
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,320
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,520
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,520
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,959
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,841
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,446
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,070,292
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 632,408
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 566,471
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 65,937
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,437,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737328 TIN: 2020211193 DIČ: SK2020211193
 • Sídlo: SAP Slovensko, Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Guga Mierová 371/24 Bratislava 821 05 01.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SAP SE 4 090 487 € (100%) Waldorf Baden 691 90 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Richard Guga Mierová 371/24 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.03.2015
   04.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Knap Vačkářova 297 Dobřejovice 251 70 Česká republika Vznik funkcie: 21.05.2013
   25.10.2014Noví spoločníci:
   SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   24.10.2014Zrušeny spoločníci:
   SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   29.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Roman Knap Vačkářova 297 Dobřejovice 251 70 Česká republika Vznik funkcie: 21.05.2013
   28.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kachaňák Viničná 2320/7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.05.2012
   11.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kachaňák Viničná 2320/7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.05.2012
   10.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Imrecze Dlhé Diely I 3456/4A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2010
   01.01.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vývoj a výskum v oblasti technických vied
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
   09.10.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Imrecze Dlhé Diely I 3456/4A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2010
   08.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Čermák Korytnická 5163/2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2010
   04.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Čermák Korytnická 5163/2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2010
   03.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hán Kozičova 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 12.01.1998
   16.10.2009Noví spoločníci:
   SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   15.10.2009Zrušeny spoločníci:
   SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung Neurottstrasse 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   07.05.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hán Kozičova 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 12.01.1998
   06.05.2004Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hán Cyrilova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 12.01.1998
   25.02.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   leasing a prenájom hotových programov (software) na základe zmluvy s autorom v rozsahu voľnej živnosti
   vývoj software
   prekladateľské a tlmočnícke služby z - do jazyka nemeckého, anglického, okrem služieb súdnych prekladateľov a tlmočníkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hán Cyrilova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 12.01.1998
   24.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hán Cyrilova 1 Bratislava 821 08
   26.06.2000Noví spoločníci:
   SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung Neurottstrasse 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   25.06.2000Zrušeny spoločníci:
   SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung Neurottstrasse 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   SAP Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti počítačovej technológie
   Noví spoločníci:
   SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung Neurottstrasse 16 Waldorf Baden 691 90 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hán Cyrilova 1 Bratislava 821 08