Vytvořte fakturu

Dynatech - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dynatech
IČO 35737581
TIN 2020269922
DIČ SK2020269922
Datum vytvoření 13 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dynatech
Hečkova 7461/10
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 839 947 €
Zisk 23 015 €
Kontaktní informace
Email info@dynatech.sk
Telefon(y) 0248210610
Fax(y) 0248210611
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 393,660
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,037
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,037
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,037
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 328,466
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 275,888
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 274,052
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,052
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,836
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,578
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 637
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,941
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,157
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,660
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,901
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 242,583
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 279,458
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,875
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,015
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,823
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 62
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,948
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,247
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,247
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,569
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,382
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,794
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,174
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,782
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,153
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,153
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,660
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,936
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 838,947
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 839,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 110
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 838,837
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 805,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 77
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,300
D. Služby (účtová skupina 51) 450,346
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 308,889
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 225,013
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 78,194
4. Sociální náklady (527, 528) 5,682
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,106
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,532
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,532
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,537
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,160
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 374,224
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,090
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 630
2. Ostatní náklady (562A) 630
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,454
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,079
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,081
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,066
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,066
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,015
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015