Vytvořte fakturu

HighChem - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HighChem
IČO 35737719
TIN 2021380174
DIČ SK2021380174
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HighChem
Leškova 11
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 859 825 €
Zisk 189 484 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252637868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 970,563
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,252
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,078
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,078
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 88,174
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 88,174
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 874,825
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 244,584
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 190,598
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,598
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,986
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 630,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,481
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 626,760
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 486
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 486
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 970,563
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 888,816
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 692,029
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 762,070
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,041
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,484
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,747
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,633
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,633
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,722
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,755
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,755
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,826
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,792
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,313
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,362
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,362
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,030
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 767,860
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 859,825
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 767,860
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,965
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,581
D. Služby (účtová skupina 51) 182,104
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 299,645
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 220,412
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 73,717
4. Sociální náklady (527, 528) 5,516
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 340
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 94,709
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 94,709
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,720
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 243,726
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 548,175
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 47
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 47
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 415
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 110
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 305
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 243,358
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 53,874
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 53,874
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015