Vytvořte fakturu

TRIGEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIGEMA
IČO 35737841
TIN 2020211138
DIČ SK2020211138
Datum vytvoření 13 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIGEMA
Lenardova 12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 892 801 €
Zisk 12 108 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.trigema.sk
Mobile(y) +421903475677, +421903216944
Fax(y) 0245644479
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 709,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 310,345
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 310,345
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 159,330
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,946
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 106,069
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,523
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,523
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 89,923
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 84,085
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,085
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,838
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 101,861
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 100,908
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,908
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 953
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 192,752
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,896
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 189,856
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,275
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 709,679
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,316
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 570,905
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 870,521
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -299,616
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,108
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,363
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 86,196
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 83,299
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,897
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,247
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,247
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,047
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,402
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 821
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,232
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,646
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,857
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 89
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,873
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,036
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 837
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 869,360
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 892,801
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,786
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 866,573
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -584
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23,258
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 768
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 881,212
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,292
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 195,704
D. Služby (účtová skupina 51) 534,520
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,120
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 65,812
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,283
4. Sociální náklady (527, 528) 3,025
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,837
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,347
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,347
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 372
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,016
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,589
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 159,517
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 125
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,480
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -628
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,511
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015