Vytvořte fakturu

ELPAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELPAM
IČO 35738014
TIN 2020242510
DIČ SK2020242510
Datum vytvoření 12 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELPAM
Nové záhrady I 11
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 793 266 €
Zisk 5 584 €
Kontaktní informace
Email elba@elpam.sk
webové stránky http://www.elpam.sk
Telefon(y) +421248235361
Fax(y) 0245257152
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 419,459
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 120,721
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 120,721
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,721
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 248,335
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,662
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,738
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,738
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,252
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 672
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 192
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 192
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 207,481
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 98
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 207,383
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 50,403
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 50,403
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 419,459
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,758
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 196,871
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,871
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,584
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,701
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -885
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -885
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 202,981
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,813
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,464
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,003
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,140
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,597
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,964
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,605
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 793,098
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 793,266
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,415
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 779,683
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 168
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 778,526
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 253,939
D. Služby (účtová skupina 51) 429,871
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,804
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,088
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,881
4. Sociální náklady (527, 528) 1,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,799
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,611
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,611
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,198
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,304
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,740
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,288
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,286
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 702
2. Ostatní náklady (562A) 702
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,578
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,274
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,466
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015