Vytvořte fakturu

AXASOFT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název AXASOFT
IČO 35738219
TIN 2020269691
DIČ SK2020269691
Datum vytvoření 09 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo AXASOFT
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 349 630 €
Zisk 405 118 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.axasoft.eu
Telefon(y) +421243331583, +421248294242, +421248294201, +421248294214, +421248294263, +421248294308, +421243426841, +421243426840
Fax(y) 0268277788, 0220682788
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,387,581
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,308,787
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 417,005
2. Software (013) - /073, 091A/ 143,269
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 273,736
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,890,761
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,280,957
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,797,496
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 800,026
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,282
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,021
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,732,918
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,793
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,642
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,151
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,829,982
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,520,918
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 661,410
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,859,508
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 8,452
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300,612
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 4,800
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,847,343
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,518
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,842,825
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 345,876
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 264,639
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 81,237
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,387,581
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,817,606
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 796,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 796,800
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,241
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 159,360
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 159,360
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -562
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -562
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,453,649
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,453,649
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 405,118
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,461,879
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 673,347
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23,619
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 158,660
12. Odložený daňový závazek (481A) 491,068
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,269,328
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,944,034
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,191,974
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,570
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,190,404
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 203,794
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 132,517
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 210,556
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205,193
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 146,590
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,586
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,004
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 428,580
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 108,096
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 108,096
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,979,796
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,349,630
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,738,956
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,215,891
V. Aktivace (účtová skupina 62) 24,949
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,777
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338,057
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,657,324
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 24,689,627
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 281,455
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 6,155
D. Služby (účtová skupina 51) 3,702,120
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,897,368
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,843,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 962,096
4. Sociální náklady (527, 528) 91,472
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,174
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 574,818
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 574,818
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,033
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -49,346
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508,920
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 692,306
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,300,439
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,037
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,897
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,808
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 89
XII. Kurzové zisky (663) 9,140
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135,447
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 101,577
2. Ostatní náklady (562A) 101,577
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,399
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 2,400
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 28,071
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -124,410
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 567,896
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 162,778
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 176,379
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,601
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 405,118
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017