Vytvořte fakturu

BOIRON SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název BOIRON SK
IČO 35738243
TIN 2020251882
DIČ SK2020251882
Datum vytvoření 13 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOIRON SK
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 001 494 €
Zisk 383 466 €
Kontaktní informace
Email boiron@boiron.sk
webové stránky http://www.boiron.sk
Telefon(y) +421259201811
Fax(y) 0259201820
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,836,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 139,036
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 139,036
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,696
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 117,340
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,674,031
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 355,829
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,946
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 345,883
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 26,073
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 22,903
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,903
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,170
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,290,898
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,085,594
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,085,594
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 201,178
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,126
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,231
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,231
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,647
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,647
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,836,714
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,401,865
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 406,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 406,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 40,947
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 40,947
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 571,452
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 571,452
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 383,466
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 434,849
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,129
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,129
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 293,363
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 203,522
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,522
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,631
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,462
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,729
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 140,357
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 109,357
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 31,000
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,001,671
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,001,494
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,976,779
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 585
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,330
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,498,893
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,398,959
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,355
D. Služby (účtová skupina 51) 1,281,746
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 595,652
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 360,533
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 80,415
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 147,650
4. Sociální náklady (527, 528) 7,054
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,693
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 61,659
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 61,659
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,988
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,841
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 502,601
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,183,304
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 178
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 137
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 137
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 429
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21
2. Ostatní náklady (562A) 21
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 407
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 502,350
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 118,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 121,513
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,629
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 383,466
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015