Vytvořte fakturu

COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Obchodní název COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 35738375
TIN 2020251596
DIČ SK2020251596
Datum vytvoření 16 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
L.Dérera 18
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 586 226 €
Zisk -232 802 €
Kontaktní informace
Email coty@coty.sk
Telefon(y) 0254793878, 0254793888
Fax(y) 0254793878
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,634,166
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 260,273
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 256,250
2. Software (013) - /073, 091A/ 256,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,023
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,023
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,311,086
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,689,618
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,681,098
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,681,098
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,520
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,621,468
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,785
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,616,683
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 62,807
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 62,807
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,634,166
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,352,076
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,126,577
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,126,577
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -232,802
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,986,242
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 715
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 715
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,764,555
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,472,806
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,472,806
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,993,424
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 36,674
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,227
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 234,901
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,523
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,220,972
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 424,603
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 796,369
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,586,226
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,575,756
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,033
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,437
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,744,004
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,160,491
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,175,514
D. Služby (účtová skupina 51) 7,687,001
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 789,972
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 561,705
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 205,140
4. Sociální náklady (527, 528) 23,127
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,700
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,779
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 425
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -28,442
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,885,564
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -157,778
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,552,750
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,151
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 7,144
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,867
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,616
2. Ostatní náklady (562A) 9,616
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16,297
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,954
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,716
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -182,494
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 50,308
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 50,308
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -232,802
Date of updating data: 21.10.2016