Vytvořte fakturu

KARPATSKÁ LESNÍCKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Obchodní název KARPATSKÁ LESNÍCKA
IČO 35738472
TIN 2020269878
DIČ SK2020269878
Datum vytvoření 20 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KARPATSKÁ LESNÍCKA
Tekovská Breznica 283/1
96652
Tekovská Breznica
Financial information
Prodej a příjem 1 158 075 €
Zisk 371 498 €
Kapitál 3 039 983 €
Vlastní kapitál -1 846 030 €
Kontaktní informace
Email office@karpatskalesnickaspol.sk
Telefon(y) 0456861167, 0911882774
Mobile(y) 0911882774
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,188,922
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,478,757
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,478,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,375,777
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 70,796
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 16,684
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 15,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 707,571
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,718
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,897
3. Výrobky (123) - /194/ 17,821
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 594,972
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 548,922
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,706
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,337
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 713
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 86,258
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 86,258
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,623
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,082
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,541
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,594
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,437
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,188,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 541,123
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 78,615
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 78,615
A.II. Emisní ážio (412) 86,085
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,320
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,605
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,605
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 371,498
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 687,846
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 67,468
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 64,059
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,409
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 516,679
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 477,710
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,295
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,415
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,701
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 916
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,796
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,556
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,670
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,670
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 102,029
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,959,953
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,959,943
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 991,877
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,158,075
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 500,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 424,917
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 66,960
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,601
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,862
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,937
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 739,851
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 100,464
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,701
D. Služby (účtová skupina 51) 409,972
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,591
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,505
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,105
4. Sociální náklady (527, 528) 981
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,586
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 99,440
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 99,440
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,995
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,085
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,017
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 418,224
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 419,139
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,621
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 6,618
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 6,618
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,467
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 49,852
2. Ostatní náklady (562A) 49,852
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 581
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,846
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 374,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 371,498
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016