Vytvořte fakturu

Vernosť - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vernosť
IČO 35738545
TIN 2020229530
DIČ SK2020229530
Datum vytvoření 21 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vernosť
Nobelova 30
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 205 518 €
Zisk -600 €
Kapitál 69 699 €
Vlastní kapitál -45 353 €
Kontaktní informace
Email mail@vernostsk.sk
webové stránky http://www.vernostsk.sk
Telefon(y) +421244250135, +421249512465
Mobile(y) +421905613947
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 148,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,587
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 70,587
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,430
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,157
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,907
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,270
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,254
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,016
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,593
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,593
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,593
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,044
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,130
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,914
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,289
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,289
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 148,783
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,254
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 124,809
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,205
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,205
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -176,265
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -176,265
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -600
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183,037
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,669
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,647
12. Odložený daňový závazek (481A) 22
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 130,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,105
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,105
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107,763
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,494
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,995
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,474
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 51,237
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 205,518
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 205,518
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,674
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 74,129
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 128,565
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 205,005
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,186
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 70,660
D. Služby (účtová skupina 51) 47,985
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 65,601
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,554
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,762
4. Sociální náklady (527, 528) 285
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 286
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,894
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,894
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,049
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 513
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,537
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 122
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 122
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 391
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 991
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 990
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015