Vytvořte fakturu

GULDAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název GULDAN
IČO 35738774
TIN 2021367392
DIČ SK2021367392
Datum vytvoření 22 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GULDAN
Hlavná 69
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 346 963 €
Zisk 10 078 €
Kapitál 688 475 €
Vlastní kapitál 250 370 €
Kontaktní informace
Email palenica@palenica.sk
webové stránky http://www.palenica.sk
Mobile(y) +421905322317, +421917414158
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 659,810
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 609,469
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 609,469
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 546,925
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,905
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,065
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -3,279
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -3,279
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,934
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,985
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,985
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,949
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,410
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,642
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,768
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,276
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,276
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 659,810
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,637
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 554,780
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 715
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 715
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -514,906
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,031
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -533,937
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,078
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,114
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,010
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,157
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 32,853
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 136,759
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 165,259
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,492
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,492
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,040
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,481
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,376
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,870
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,086
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,086
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 106,059
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 97,539
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 8,520
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 347,111
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 346,963
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 333,099
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,916
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,948
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328,555
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 161,217
D. Služby (účtová skupina 51) 89,067
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,632
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,165
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,294
4. Sociální náklady (527, 528) 173
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,801
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,873
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,873
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,279
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 686
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,408
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,815
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 147
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 147
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,517
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,970
2. Ostatní náklady (562A) 2,970
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,547
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,370
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,038
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,078
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016