Vytvořte fakturu

TASSA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TASSA
IČO 35738987
TIN 2020229508
DIČ SK2020229508
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TASSA
Legionárska 1/c
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 674 €
Zisk -4 657 €
Kapitál 32 534 €
Vlastní kapitál 4 099 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255568024
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,088
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,088
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,999
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,089
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,428
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,505
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,306
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,306
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -1,077
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 153
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -1,230
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,392
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,392
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,908
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -559
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,205
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,438
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,643
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,657
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,467
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,361
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,362
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,362
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,148
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,997
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,617
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,929
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,308
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 114,674
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 114,674
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 819
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 113,855
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,884
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,202
D. Služby (účtová skupina 51) 49,752
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 52,420
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,686
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,956
4. Sociální náklady (527, 528) 1,778
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 329
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,834
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,834
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,347
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,210
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,720
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,487
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 808
2. Ostatní náklady (562A) 808
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,679
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,487
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,697
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015