Vytvořte fakturu

S-KTX, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název S-KTX, družstvo
Stav V likvidaci
IČO 35739029
TIN 2020207002
DIČ SK2020207002
Datum vytvoření 23 Leden 1998
Company category Družstvo
Sídlo S-KTX, družstvo
Radlinského 1153
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 60 493 €
Zisk -10 162 €
Kapitál 97 955 €
Vlastní kapitál 55 248 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252923055, 0347722229, 0347731965, 0347731966, 0347731967, 0347796513, 0903242640, 0903415460
Mobile(y) +421903242640, +421903415460, 0903415460
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,911
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,911
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,844
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 245
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,843
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78,755
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,086
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,826
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,826
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 47,131
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,461
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,162
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,669
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 705
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,964
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -3,438
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 812
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,661
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,929
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 60,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,073
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 58,974
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 192
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 254
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 67,091
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 862
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,093
C. Služby (účtová skupina 51) 7,489
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,944
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,532
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,645
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 191
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,598
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,603
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,605
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,605
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,604
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,202
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,162
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016