Vytvořte fakturu

B e n z i n a Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B e n z i n a Slovakia
IČO 35739142
TIN 2020206892
DIČ SK2020206892
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B e n z i n a Slovakia
Galvaniho 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 177 993 €
Zisk 22 039 €
Kapitál 2 735 801 €
Vlastní kapitál 939 489 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347731071, 0347731072, 0347731073, 911624010, 021262241796, 0262241796
Mobile(y) 0911824825
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,646,935
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,228,308
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,228,308
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 151,406
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,804,626
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 256,994
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,282
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,077
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 76,417
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76,417
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 317,449
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 304,124
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 304,124
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,325
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,211
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,643
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 568
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,550
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,550
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,646,935
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 961,527
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 366,461
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 366,461
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,039
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,685,408
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 92,156
6. Long-term advance payments received (475A) 6,660
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,659
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 79,082
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,755
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 377,192
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 577,374
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 415,760
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,760
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,429
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,922
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,500
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 637,186
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,177,997
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,177,993
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,988,103
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 178,747
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,843
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,090,934
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,540,280
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 64,165
D. Služby (účtová skupina 51) 83,904
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 145,982
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,118
4. Sociální náklady (527, 528) 3,257
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,081
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 226,023
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 226,023
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,059
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 478,501
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,284
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,842
2. Ostatní náklady (562A) 36,842
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,442
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56,279
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,780
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,741
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,153
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -412
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015