Vytvořte fakturu

YI JIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název YI JIA
IČO 35739266
TIN 2021382660
DIČ SK2021382660
Datum vytvoření 29 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YI JIA
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 220 630 €
Zisk 4 138 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903908689
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 347,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 347,509
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 336,779
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 336,779
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,730
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 757
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,973
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 331
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 331
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 347,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,706
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,292
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,292
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 863
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 863
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 95,413
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 95,413
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,138
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,134
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 284
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 284
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 236,850
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,434
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,434
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,650
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,420
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 719
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,627
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 217,927
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 220,630
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 217,927
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 0
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,703
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,201
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 126,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,446
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 51,561
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,741
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,177
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,443
4. Sociální náklady (527, 528) 121
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,429
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,483
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,306
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,168
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,168
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,138
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739266 TIN: 2021382660 DIČ: SK2021382660
 • Sídlo: YI JIA, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Huihui Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 24.03.2005
  Shaoyan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 05.06.2012
  Beibei Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 27.11.2006
  Liyong Chen Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 27.11.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Huihui Yan 1 660 € (16.1%) Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Shaoyan Ye 2 656 € (25.8%) dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Beibei Yan 3 486 € (33.9%) Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Liyong Chen 2 490 € (24.2%) Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Skončenie funkcie: 25.06.2006
   05.06.2012Noví spoločníci:
   Shaoyan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Skončenie funkcie: 25.06.2006
   Shaoyan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   04.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   24.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Lichun Jiang Xicun Fengyuan, Lianchen 27-3 Lishui, Zhejiang Čína
   31.03.2011Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   30.03.2011Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   17.04.2009Noví spoločníci:
   Huihui Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Liyong Chen Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Huihui Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 24.03.2005
   Beibei Yan pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Liyong Chen pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Shao Yan Ye dlhodobý pobyt na území SR : Malinovského 1223/2 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   16.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Liyong Chen Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 24.03.2005
   Liyong Chen pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Beibei Yan pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   28.08.2008Noví spoločníci:
   Liyong Chen Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Liyong Chen pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto n/Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   27.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Liyong Chen Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liyong Chen pobyt na území SR : Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   04.05.2007Noví spoločníci:
   Lichun Jiang Xicun Fengyuan, Lianchen 27-3 Lishui, Zhejiang Čína
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Liyong Chen Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Liyong Chen pobyt na území SR : Marka Čulena 4755/20 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   Beibei Yan pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   16.08.2006Noví spoločníci:
   Beibei Yan Malinovského 1223/2 Nové Mesto n/Váhom 915 01
   05.04.2005Noví spoločníci:
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Huihui Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 24.03.2005
   13.05.2004Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Shou Biao Yan Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Shao Yan Ye Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   12.05.2004Zrušené sidlo:
   Mierová 85 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jin Jianjun Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jin Jianjun dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   26.06.2002Noví spoločníci:
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   25.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Chen Hao Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 26 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kovorobotnícka 3830/9 Bratislava Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Podolie 228 Nové Mesto nad Váhom Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 9 Bratislava
   23.02.2001Noví spoločníci:
   Jin Jianjun Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   01.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Jin Jianjun dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 29 Nové Mesto nad Váhom
   03.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kovorobotnícka 3830/9 Bratislava Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Podolie 228 Nové Mesto nad Váhom Skončenie funkcie: 30.05.2002
   10.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 9 Bratislava
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Yan Shoubiao Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Zhou Xuexiong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   29.01.1998Nové obchodné meno:
   YI JIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 85 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Chen Hao Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Hai Hong Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Hviezdoslavova 26 Nové Mesto nad Váhom
   Ye Xufeng Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ye Shao Yan Chuan Liao Zhen Qiing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Dibrovova 841/23 Nové Mesto nad Váhom