Vytvořte fakturu

Konventná Apartments - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Konventná Apartments
Stav Zničeno
IČO 35739606
TIN 2021367799
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Konventná Apartments
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 818 €
Zisk -28 676 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 845,355
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 828,889
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 828,889
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,783
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 711,106
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,466
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 177
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -321
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -321
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 498
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,289
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,304
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,985
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 845,355
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -477,533
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -469,107
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -469,107
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,676
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,322,888
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 0
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,322,888
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 120,118
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,118
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 938,169
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 264,121
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,819
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,818
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,818
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,607
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 0
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 1,808
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 0
4. Sociální náklady (527, 528) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,427
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,427
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 372
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,789
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,010
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 408
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 408
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,196
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,676
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739606 TIN: 2021367799
 • Sídlo: Konventná Apartments, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.2015Zrušené obchodné meno:
   Konventná Apartments, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mostová 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Matias Čsl.armády 1370/12 Humenné 066 01
   Milan Fekete Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Richard Duška Dorastenecká 10082/46 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Fekete Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.12.2006
   Ing. Ivan Matias Čsl.armády 1370/12 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 01.10.2009
   13.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. arch. Richard Duška Dorastenecká 10082/46 Bratislava 831 07
   28.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Vasilišin Borinka 259 Borinka 900 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Vasilišin Borinka 259 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 20.11.2006
   05.11.2009Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Matias Čsl.armády 1370/12 Humenné 066 01
   Milan Fekete Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Matias Čsl.armády 1370/12 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 01.10.2009
   04.11.2009Zrušené sidlo:
   Vlčkova 8/A Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Brezáni Karpatská 10 Bratislava 811 05
   Milan Fekete Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Pavel Hagyari Hlavná 59 Prešov 080 01
   Dušan Sabol Karpatská 10 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brezáni Karpatská 10 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 06.12.2006
   19.04.2008Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   17.01.2007Noví spoločníci:
   Dušan Sabol Karpatská 10 Bratislava 811 05
   16.12.2006Nové obchodné meno:
   Konventná Apartments, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Brezáni Karpatská 10 Bratislava 811 05
   Milan Fekete Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Pavel Hagyari Hlavná 59 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Brezáni Karpatská 10 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 06.12.2006
   Milan Fekete Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.12.2006
   15.12.2006Zrušené obchodné meno:
   49. rovnobežka, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   WEST - PORT, s.r.o. Nám. SNP 75/26 Zvolen 960 01
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava 811 03
   01.12.2006Nové sidlo:
   Vlčkova 8/A Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   WEST - PORT, s.r.o. Nám. SNP 75/26 Zvolen 960 01
   Rastislav Vasilišin Borinka 259 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava 811 03
   Rastislav Vasilišin Borinka 259 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 20.11.2006
   30.11.2006Zrušené sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Gerta Flassiková Ostredková 13 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   02.04.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Gerta Flassiková Ostredková 13 Bratislava 821 02
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava 811 03
   01.04.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Gerta Flassiková Ostredková 13 Bratislava
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   24.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Gerta Flassiková Ostredková 13 Bratislava
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Gerta Flassiková Ostredková 13 Bratislava
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   49. rovnobežka, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Gerta Flassiková Ostredková 13 Bratislava
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava