Vytvořte fakturu

D.K.D.V. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D.K.D.V.
IČO 35739622
TIN 2020251992
DIČ SK2020251992
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.K.D.V.
Pod Rovnicami 710/17
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 373 €
Zisk 1 983 €
Kontaktní informace
Email jozefkorpa@gmail.com
Telefon(y) 0905615641
Mobile(y) 0905615641
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,492
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,643
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,643
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,643
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,480
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,740
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,740
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,740
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,440
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 369
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 369
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,492
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,727
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 108
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 108
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,457
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,634
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,091
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,983
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,219
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 71
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,898
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,320
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,320
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,461
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,373
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,373
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,373
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,337
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,916
D. Služby (účtová skupina 51) 7,925
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,726
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,477
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,266
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,266
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,036
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,532
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,943
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739622 TIN: 2020251992 DIČ: SK2020251992
 • Sídlo: D.K.D.V., Pod Rovnicami 710/17, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04 20.08.2010
  Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 18.04.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Ďuriš 6 639 € (100%) Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.04.2012
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04
   24.08.2010Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korpa Pod Rovnicami 710/17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.08.2010
   23.08.2010Zrušené sidlo:
   Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   16.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   23.11.2005Nové sidlo:
   Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Nám. Sv. Františka 3440/8A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Rastislav Kubica Pred Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41 Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   22.10.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41 Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Rastislav Kubica Pod Poľom 22 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 07.01.2003
   21.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   09.05.2001Nové sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   D.K.D.V., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamné a propagačné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďuriš Sklárska 2 Nemšová 914 41
   Ing. Karol Tisončík Študentská 24 Zvolen 961 01