Vytvořte fakturu

ZUTOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Obchodní název ZUTOM
IČO 35740019
TIN 2020270472
DIČ SK2020270472
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUTOM
Záhradnícka 74
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 910 117 €
Zisk 35 577 €
Kapitál 121 107 €
Vlastní kapitál 43 401 €
Kontaktní informace
Email info@zutom.sk
webové stránky http://www.zutom.sk
Telefon(y) +421220633333
Fax(y) 0233016239
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 225,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 159,670
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 156,790
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 289,050
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 110,627
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,862
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 160,305
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 514,734
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,909
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 974
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 50,358
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,577
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 417,825
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 163,756
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 60,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 170,678
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 125,683
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,433
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,887
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,675
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,062
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,329
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 910,117
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 156,854
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 728,144
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,619
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 853,076
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 145,170
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,629
C. Služby (účtová skupina 51) 400,297
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 201,382
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,130
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 61,222
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,394
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,852
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 57,041
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 309,902
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 46
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 45
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 11,577
M. Úrokové náklady (562) 10,025
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 174
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,378
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -11,531
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,510
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,933
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,577
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016