Vytvořte fakturu

DESTROY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DESTROY
IČO 35740213
TIN 2020242686
DIČ SK2020242686
Datum vytvoření 04 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DESTROY
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 748 631 €
Zisk 8 049 €
Kapitál 869 954 €
Vlastní kapitál 466 319 €
Kontaktní informace
Email destroy@destroy.sk
webové stránky http://www.destroy.sk
Telefon(y) +421244632533, +421244457311, +421244632531, +421244258720
Mobile(y) +421903474230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 685,343
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 267,579
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 267,579
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,656
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 264,923
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 411,034
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 90,000
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 90,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 242,408
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 237,855
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237,855
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,043
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 510
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 22
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 22
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 78,604
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,545
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 74,059
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,730
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 685,343
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 473,242
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 450,587
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 450,587
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,049
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,863
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,476
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,476
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 138,592
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,333
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,333
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 77,757
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,801
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,449
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,844
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 408
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,692
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,692
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 57,103
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,238
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 650
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,588
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 485,328
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 748,631
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 485,328
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 90,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 63,584
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109,719
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 722,546
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 139,654
D. Služby (účtová skupina 51) 189,179
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 328,716
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 231,285
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 79,029
4. Sociální náklady (527, 528) 18,402
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,186
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,709
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,709
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,483
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,619
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,085
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,159
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,428
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 115
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 607
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,585
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,988
2. Ostatní náklady (562A) 3,988
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 446
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,151
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,426
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,659
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,610
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,610
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015