Vytvořte fakturu

C H E M P R O C E S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C H E M P R O C E S
IČO 35740469
TIN 2020242609
DIČ SK2020242609
Datum vytvoření 04 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C H E M P R O C E S
Šamorínska 52
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 469 702 €
Zisk 1 247 043 €
Kapitál 1 344 492 €
Vlastní kapitál 459 061 €
Kontaktní informace
Email chemproces@chemproces.sk
webové stránky http://www.chemproces.sk
Telefon(y) +421243415221, +421243636953, +421243636952
Mobile(y) +421911464002, +421911464114, +421911826938
Fax(y) 0243636952
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,112,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 562,477
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,472
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,472
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 559,005
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 199,163
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 260,726
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 99,116
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,542,620
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 433
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 433
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,095,852
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,088,828
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,088,828
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,024
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,446,335
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,630
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,439,705
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,765
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,765
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,112,862
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,309,301
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,954
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,954
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,247,043
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,799,700
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,198
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 24,139
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 24,139
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,059
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 47,278
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,723,636
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 993,581
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 993,581
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 375,109
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,249
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,416
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 347,076
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,588
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,588
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,861
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,636
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,225
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,469,747
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,469,702
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,479,012
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,980,483
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,207
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,854,367
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,335,572
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,958
D. Služby (účtová skupina 51) 1,213,129
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 135,906
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,252
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,562
4. Sociální náklady (527, 528) 8,092
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,759
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,664
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,664
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,540
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,839
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,615,335
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,829,836
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,594
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,312
2. Ostatní náklady (562A) 4,312
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 55
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,227
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,548
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,607,787
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 360,744
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 360,744
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,247,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015