Vytvořte fakturu

ALTERIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALTERIA
IČO 35740515
TIN 2020270164
DIČ SK2020270164
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTERIA
Predmestská 90
01001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 885 €
Zisk 1 954 €
Kontaktní informace
Email altra@altra.sk
Telefon(y) 0415001469, 0415071300, 0417003390, 0417232053, 0417635295
Mobile(y) +421903548584, +421905210721, +421905668307, +421915780700, 0903508898, 0910945099
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 197,858
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 148,098
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 148,098
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,820
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 136,278
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,663
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 944
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 944
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,120
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 43,290
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,830
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 598
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 97
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 97
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,858
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 149,373
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 149,373
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,917
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,917
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -60,917
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,168
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -85,085
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,954
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,337
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,387
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,387
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 53
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 53
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,038
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,173
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,173
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,230
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 982
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 505
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,148
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 769
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 769
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,090
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,285
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,885
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,180
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,705
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,686
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 481
D. Služby (účtová skupina 51) 3,144
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,039
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,427
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,223
4. Sociální náklady (527, 528) 389
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,468
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,159
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,159
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 395
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,199
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,555
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 262
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 262
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -262
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 983
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,349
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -366
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,954
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015