Vytvořte fakturu

U.M.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název U.M.S.
IČO 35740558
TIN 2020242818
DIČ SK2020242818
Datum vytvoření 04 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U.M.S.
Studená 5
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 067 521 €
Zisk -18 121 €
Kapitál 653 567 €
Vlastní kapitál 357 066 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905917419, 0263811745
Mobile(y) 0905431857
Fax(y) 0244371963
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 637,115
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 49,087
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,087
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,087
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 586,854
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 403,365
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 403,329
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 145,833
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 130,747
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,747
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,606
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,491
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,989
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,656
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,352
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,174
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,174
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 637,115
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,945
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 119,290
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,003
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,003
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 221,134
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 225,677
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,543
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,121
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,170
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,025
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,025
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 93,990
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 201,576
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 82,805
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,805
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,550
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,650
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,436
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,045
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 90
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 579
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 579
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,067,523
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,067,521
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,000,523
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,837
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,161
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,073,772
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,732,824
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,548
D. Služby (účtová skupina 51) 156,771
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 114,227
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,047
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,857
4. Sociální náklady (527, 528) 1,323
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,163
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,745
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,745
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,380
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,114
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,251
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,217
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,992
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,629
2. Ostatní náklady (562A) 6,629
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,363
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,990
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,241
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,121
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015