Vytvořte fakturu

RIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RIA
IČO 35740647
TIN 2020242664
DIČ SK2020242664
Datum vytvoření 05 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIA
Podzáhradná 106
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 67 286 €
Zisk -63 310 €
Kapitál 562 653 €
Vlastní kapitál -40 494 €
Kontaktní informace
Email dancewear@riasro.sk
Telefon(y) 0903194332
Mobile(y) +421903708032
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 516,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 451,083
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 356,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 356,953
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 94,130
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 94,130
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,382
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 34,443
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34
4. Zvířata (124) - /195/ 15
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,394
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,340
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,340
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,186
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,413
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,448
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 11,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 516,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,738
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 432
2. Ostatní fondy (427, 42X) 432
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -47,499
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,499
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -63,310
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620,113
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 612,627
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,972
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,972
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 591,980
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 766
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 462
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,486
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 538
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 67,286
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,286
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,062
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,224
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,233
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 45,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,424
D. Služby (účtová skupina 51) 15,629
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,604
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,833
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,813
4. Sociální náklady (527, 528) 958
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,346
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,346
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,134
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -60,947
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,552
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,363
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,160
2. Ostatní náklady (562A) 1,160
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,363
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -63,310
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -63,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015