Vytvořte fakturu

Eiffage Construction Slovenská republika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název Eiffage Construction Slovenská republika
IČO 35740655
TIN 2020219894
DIČ SK2020219894
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eiffage Construction Slovenská republika
Hraničná 12
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 400 830 €
Zisk 209 802 €
Kontaktní informace
Email marketing@eiffage.sk
Telefon(y) 0556712441, 0556712514, 0556712518, 0232221701, 0232221745
Fax(y) 0232221702
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,510,599
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,342,769
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,913
2. Software (013) - /073, 091A/ 26,913
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,315,856
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,111,133
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,668
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 150,055
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,079,024
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,030
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,030
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,324,145
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,275,333
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,275,333
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 48,812
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,183,647
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,838,029
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,240
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,834,789
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 2,211,919
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,834
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 865
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,557,202
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,805
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,551,397
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 88,806
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,819
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 43,672
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 43,315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,510,599
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,185,626
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,117,773
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,117,773
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,500,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,641,949
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,641,949
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,802
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,324,944
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,542,842
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,634,971
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,634,971
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,905,757
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,114
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 199,623
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 199,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,779,252
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,609,024
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,609,024
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 9,161
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 85,313
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,187
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,656
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,911
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 803,227
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 44,967
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 758,260
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 29
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 29
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,945,090
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,400,830
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,945,090
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 179,414
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276,326
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,096,171
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 943,204
D. Služby (účtová skupina 51) 20,711,016
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,943,900
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,429,235
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 469,335
4. Sociální náklady (527, 528) 45,330
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -20,031
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 122,390
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 122,390
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 141,385
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 319,639
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -65,332
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 304,659
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,290,870
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 57
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 57
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118,633
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 53,542
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 53,233
2. Ostatní náklady (562A) 309
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 65,091
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118,572
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 186,087
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -23,715
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,477
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -33,192
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,802
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016