Vytvořte fakturu

Nelux - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Obchodní název Nelux
IČO 35740710
TIN 2020253246
DIČ SK2020253246
Datum vytvoření 09 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nelux
Vrábeľská 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 352 388 €
Zisk 738 321 €
Kapitál 5 901 219 €
Vlastní kapitál 4 333 424 €
Kontaktní informace
Email info@nelux.sk
webové stránky http://www.nelux.sk
Telefon(y) +421253410402, +421253410229, +421253410255
Mobile(y) +421948419935
Fax(y) 0253410255
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,293,630
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,150,290
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,150,290
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 688,547
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,259,654
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 202,089
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,140,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 460,176
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 225
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 459,951
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 238,789
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 238,497
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,497
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 292
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 441,958
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,878
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 438,080
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,417
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,417
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,293,630
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,892,366
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 54,045
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 54,045
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 738,321
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 401,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 327
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 327
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 398,136
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,851
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,851
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 283,224
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,454
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,178
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 109,429
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,801
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,801
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,901,566
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,352,388
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,901,479
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 143,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 307,405
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,025
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,785,679
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,287
D. Služby (účtová skupina 51) 205,581
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,744
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,804
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,006
4. Sociální náklady (527, 528) 4,934
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,120
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 160,067
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 160,067
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 120,059
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,488
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 931,363
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 885,019
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,198
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,174
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 769
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 769
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 429
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 931,792
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 193,471
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 214,205
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -20,734
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 738,321
Date of updating data: 26.08.2016
Date of updating data: 26.08.2016