Vytvořte fakturu

MONZAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONZAR
IČO 35740892
TIN 2020242829
DIČ SK2020242829
Datum vytvoření 05 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONZAR
Slovnaftská 106
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 370 196 €
Zisk 210 459 €
Kapitál 637 234 €
Vlastní kapitál 388 901 €
Kontaktní informace
Email monzarba@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0245522445, 0243423065
Fax(y) 0245522445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,561,820
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 192,080
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 192,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,750
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 190,330
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,292,212
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,070
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,070
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,033,721
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,033,721
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,033,721
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 253,421
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 138,942
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 114,479
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 77,528
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,095
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 73,433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,561,820
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 593,000
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 375,238
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 375,238
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 210,459
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 968,820
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,947
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,342
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 28,605
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,660
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,660
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 935,261
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 867,614
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 867,614
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,814
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,924
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,779
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 384
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,746
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,952
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,360,721
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,370,196
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 364
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,360,357
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,475
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,089,500
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 364
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,085,831
D. Služby (účtová skupina 51) 1,851,232
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,747
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,672
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,763
4. Sociální náklady (527, 528) 2,312
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,130
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 57,982
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 57,982
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,242
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,456
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 280,696
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 423,294
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,771
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,620
2. Ostatní náklady (562A) 1,620
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,760
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 269,936
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 59,477
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 60,696
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,219
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 210,459
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015