Vytvořte fakturu

Education - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název Education
IČO 35741058
TIN 2020219718
DIČ SK2020219718
Datum vytvoření 10 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Education
Mlynarovičova 10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 292 538 €
Zisk 18 866 €
Kapitál 108 591 €
Vlastní kapitál -63 236 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248201081, 0220648111
Fax(y) 0248201085
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 111,365
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,350
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 36,350
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 36,350
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,733
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,372
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,372
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,372
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 65,361
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 252
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,109
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,282
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,282
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,365
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,557
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,706
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,706
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 42,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,686
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -59,686
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,866
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,682
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,353
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,353
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,969
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,730
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,000
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,644
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,162
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 360
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 60,126
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,868
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 57,258
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 292,561
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 292,538
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 292,537
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 271,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,783
D. Služby (účtová skupina 51) 208,989
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,763
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,738
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,529
4. Sociální náklady (527, 528) 496
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,408
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,408
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,156
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,765
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,428
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,077
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 351
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,406
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,033
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,167
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,167
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,866
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016