Vytvořte fakturu

GRAVELSLOVEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název GRAVELSLOVEX
IČO 35741082
TIN 2020242796
DIČ SK2020242796
Datum vytvoření 13 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVELSLOVEX
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 747 847 €
Zisk 23 048 €
Kapitál 596 582 €
Vlastní kapitál -703 324 €
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 499,942
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 439,024
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 439,024
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 51,687
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 387,307
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 30
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,889
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,968
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 824
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 824
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,097
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 152
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,945
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 499,942
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -717,682
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 122,740
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,950
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -948,447
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -948,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,048
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,217,624
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,138,564
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,118,864
12. Odložený daňový závazek (481A) 19,700
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,968
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,359
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,359
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,694
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,865
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,092
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,092
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 705,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 747,847
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 605,515
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,567
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,067
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,698
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 693,732
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 301,100
D. Služby (účtová skupina 51) 221,232
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 100,490
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,561
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,187
4. Sociální náklady (527, 528) 3,742
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,266
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,242
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,242
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,402
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,115
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 182,750
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,611
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,466
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 21,466
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,610
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,505
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,457
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 6,577
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,048
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016