Vytvořte fakturu

TransData - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název TransData
IČO 35741236
TIN 2020242763
DIČ SK2020242763
Datum vytvoření 13 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TransData
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 435 790 €
Zisk 604 008 €
Kapitál 777 718 €
Vlastní kapitál -517 834 €
Kontaktní informace
Email obchod@transdata.sk
webové stránky http://www.transdata.sk
Telefon(y) +421248291360
Fax(y) 0248291360
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,814,740
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 226,357
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 136,744
2. Software (013) - /073, 091A/ 19,620
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 63,124
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 54,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 89,613
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 89,613
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,579,407
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 78,869
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78,869
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 60,638
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 60,638
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,080,989
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,062,014
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,062,014
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,975
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 358,911
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,633
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 357,278
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,976
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,976
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,814,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 692,324
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 211,613
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 211,613
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 21,161
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,161
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -144,458
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 107,297
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -251,755
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 604,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,122,416
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,951
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,745
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,206
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 949,441
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 496,454
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496,454
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 63,072
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,307
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317,275
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,333
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 156,312
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,676
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 116,636
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 712
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,383,841
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,435,790
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,383,841
V. Aktivace (účtová skupina 62) 45,988
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,961
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,674,067
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,424,539
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 24,980
D. Služby (účtová skupina 51) 805,317
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,373,165
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 993,399
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 350,869
4. Sociální náklady (527, 528) 28,897
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,503
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,062
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,062
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -22,922
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,423
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 761,723
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,174,993
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 47
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,179
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 31,506
2. Ostatní náklady (562A) 31,506
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,626
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,104
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 726,619
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 122,611
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 183,249
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -60,638
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 604,008
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016