Vytvořte fakturu

TransData - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2015
Basic information
Obchodní název TransData
IČO 35741236
TIN 2020242763
DIČ SK2020242763
Datum vytvoření 13 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TransData
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 036 808 €
Zisk 606 150 €
Kapitál 777 718 €
Vlastní kapitál -517 834 €
Kontaktní informace
Email obchod@transdata.sk
webové stránky http://www.transdata.sk
Telefon(y) +421248291360
Fax(y) 0248291360
Date of updating data: 31.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,403,069
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 119,409
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,689
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,689
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 116,720
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 116,720
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,463
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 265,439
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 265,439
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 606,588
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 565,146
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 565,146
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 38,150
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 791
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,501
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 390,436
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,764
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 388,672
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 21,197
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 21,197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,403,069
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,316
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 211,613
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 211,613
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -732,766
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 107,297
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -840,063
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 606,150
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,314,753
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 38,170
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 36,822
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,348
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,210,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 505,461
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 505,461
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,046
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 57,093
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 39,761
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,053
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 592,219
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 65,950
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,650
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,300
Date of updating data: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,028,490
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,036,808
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,500,779
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,527,710
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,319
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,407,254
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,201,642
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,146
D. Služby (účtová skupina 51) 948,034
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,122,218
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 820,865
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 278,097
4. Sociální náklady (527, 528) 23,256
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,263
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,737
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,737
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,076
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,138
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 629,554
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,794,667
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,529
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,517
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,517
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,050
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,258
2. Ostatní náklady (562A) 14,258
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,610
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,521
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 609,033
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 606,150
Date of updating data: 31.08.2015
Date of updating data: 31.08.2015