Vytvořte fakturu

Eastone Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Obchodní název Eastone Group
IČO 35741392
TIN 2020270274
DIČ SK2020270274
Datum vytvoření 18 Únor 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Eastone Group
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 588 630 €
Zisk 25 275 €
Kapitál 771 796 €
Vlastní kapitál 86 015 €
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 635,884
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,269
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,910
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,630
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,280
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,359
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,307
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 1,052
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 626,445
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 456,946
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 45,563
3. Výrobky (123) - /194/ 410,337
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,046
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 148,630
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 148,630
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,630
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,869
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,470
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,399
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 170
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 635,884
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,857
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 46,894
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 46,894
A.II. Emisní ážio (412) 613,306
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,379
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,379
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -13,150
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -13,150
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -549,166
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,566
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -573,732
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,275
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,027
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 822
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 822
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 123,669
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 240,351
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 213,943
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,943
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,556
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,688
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,624
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 350
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,185
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,185
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120,000
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 583,026
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 588,630
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 576,817
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,401
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,796
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,320
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 168,497
D. Služby (účtová skupina 51) 234,001
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 133,732
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,858
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,433
4. Sociální náklady (527, 528) 2,441
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 325
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,262
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 496
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,525
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 192
XII. Kurzové zisky (663) 98
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 94
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,286
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,528
2. Ostatní náklady (562A) 8,528
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,311
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,447
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,094
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,216
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,941
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,941
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,275
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016