Vytvořte fakturu

MAPET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAPET
IČO 35741449
TIN 2021388402
DIČ SK2021388402
Datum vytvoření 13 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAPET
Eisnerova 56
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 351 573 €
Zisk 3 104 €
Kapitál 42 186 €
Vlastní kapitál 31 997 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254430514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 72,787
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 49,395
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,395
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,395
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,680
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,983
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,933
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 50
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 778
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 778
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,919
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,838
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 712
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 712
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 72,787
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,100
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,707
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,707
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,650
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,650
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,687
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,989
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 669
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 27,320
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,698
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 511
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 511
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,165
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,775
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,407
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 351,270
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 351,573
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 340,932
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,176
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,162
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 303
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 346,433
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 202,964
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,797
D. Služby (účtová skupina 51) 30,115
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,064
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,203
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,442
4. Sociální náklady (527, 528) 5,419
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,566
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,586
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,586
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 341
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,140
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,394
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,041
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 286
2. Ostatní náklady (562A) 286
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 755
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,041
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,099
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 995
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 995
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015