Vytvořte fakturu

REAL-CITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REAL-CITY
IČO 35741473
TIN 2020270835
DIČ SK2020270835
Datum vytvoření 13 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL-CITY
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 004 €
Zisk -165 312 €
Kapitál 3 733 313 €
Vlastní kapitál -398 684 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,734,160
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,121,338
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,121,338
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,226,027
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,891,129
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,182
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 610,692
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 575,000
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 575,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 575,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,692
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,147
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,545
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,130
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,130
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,734,160
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -563,996
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -405,987
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 291,897
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -697,884
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,312
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,298,156
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,211,518
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,211,518
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 85,858
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,486
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,486
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,800
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 355
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,705
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 780
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 780
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,004
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,730
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,110
D. Služby (účtová skupina 51) 38,682
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,395
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,730
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,665
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,250
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,692
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,692
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,601
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -48,726
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,792
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 150
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115,776
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 115,306
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 470
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115,626
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -164,352
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015