Vytvořte fakturu

S and R - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Obchodní název S and R
IČO 35742305
TIN 2020201029
DIČ SK2020201029
Datum vytvoření 06 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S and R
Závodná 78C
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 499 777 €
Zisk 16 121 €
Kapitál 190 937 €
Vlastní kapitál 27 798 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245951519
Mobile(y) +421905262340
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 483,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 223,679
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 223,679
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,853
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 130,826
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 258,604
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,506
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,415
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 31
3. Výrobky (123) - /194/ 60
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 45,035
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 45,035
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 143,237
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,237
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,237
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,826
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34,784
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,042
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 821
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 821
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,053
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -58,068
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,068
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,121
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 342,080
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,460
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 15,599
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 15,599
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 861
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 48,272
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 263,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 108,862
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,304
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,854
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,527
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,086
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,147
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,147
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,568
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 86,971
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 86,971
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 499,686
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 499,777
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,120
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 455,264
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 92
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,468
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 475,897
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,251
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 191,503
D. Služby (účtová skupina 51) 127,203
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,763
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,312
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,517
4. Sociální náklady (527, 528) 1,934
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,221
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,314
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,314
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,414
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,228
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,880
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,519
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,685
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,953
2. Ostatní náklady (562A) 5,953
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 726
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,196
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,075
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,075
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,121
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016