Vytvořte fakturu

CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING
IČO 35742704
TIN 2020229783
DIČ SK2020229783
Datum vytvoření 17 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING
Panenská 26
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 195 160 €
Zisk 99 €
Kapitál 168 029 €
Vlastní kapitál 72 781 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424440103, 0424420388, 0905501261
Mobile(y) 0905501261
Fax(y) 0424440103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 205,183
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,063
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,063
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,063
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,211
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,439
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,439
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49,142
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,142
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,142
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 2,347
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 2,347
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 144,283
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 118,457
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,826
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 909
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 909
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 205,183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,880
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,479
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 77,621
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,142
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,303
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,395
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,395
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 83,670
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,268
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,268
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,276
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 481
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,645
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 599
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 599
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 193,592
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 195,160
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 162,679
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,913
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,568
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 186,162
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,748
D. Služby (účtová skupina 51) 53,951
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,667
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,796
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,366
4. Sociální náklady (527, 528) 505
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 388
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,560
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 848
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,998
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,893
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,939
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,639
2. Ostatní náklady (562A) 5,639
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,298
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,939
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,059
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015