Vytvořte fakturu

RIHO INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Obchodní název RIHO INVEST
IČO 35742844
Datum vytvoření 11 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIHO INVEST
Hlavná 461/54
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Prodej a příjem 3 269 887 €
Zisk -30 674 €
Kapitál 1 950 998 €
Vlastní kapitál 943 102 €
Kontaktní informace
Email office@rideer.sk
webové stránky http://www.rideer.sk
Telefon(y) +421245980113
Mobile(y) +421903474427, +421903793189
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,434,017
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 776,489
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 776,489
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,932
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 256,798
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 223,759
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 646,978
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 562,060
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,940
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 557,120
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,335
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 333
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 13,002
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 47,199
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,764
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,764
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,597
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,838
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,384
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,910
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,474
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,550
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,550
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,434,017
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 912,429
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 173,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 173,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 653,627
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,300
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,300
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,176
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,176
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,674
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 521,210
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,699
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,351
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,155
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,193
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,472
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 105,439
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,439
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,738
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,493
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,310
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,633
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,859
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,244
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 293,795
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 378
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 378
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,262,277
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,269,887
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,159,905
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,994
V. Aktivace (účtová skupina 62) 93,375
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,610
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,003
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,271,822
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,518,116
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,755
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 54,681
D. Služby (účtová skupina 51) 66,143
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 209,767
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 147,045
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,645
4. Sociální náklady (527, 528) 12,077
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,073
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 243,663
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 243,663
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,122
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 480
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,022
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,935
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 512,579
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,769
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,893
2. Ostatní náklady (562A) 22,893
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,870
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,753
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,688
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -8,014
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,399
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -11,413
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,674
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016